Credit

Writers
Ajico
Ichio Otsuka
Mamoru Tanabe
Manabu Ikarimoto
Masanori Sone
Takashi Shigeto
Takuhiro Yamada
Yoshie Kobayashi
Yuji Shono

Musicians
David Mark
Mamoru Tanabe

Illustrators
Takuhiro Yamada
Yoshie Kobayashi
Yutaka Sasaki

Photographers
Manabu Ikarimoto

Staff
Yuji Shono ( Creative Director )
Kazunori Kawashiri ( Editor / Webmaster )